Pracownia Zastosowań Fotografii

Prowadzący

prof. Mariusz Wideryński

Asystentka st.

Anna Olejarczyk

 

Treści programowe nauczania:

Założeniem realizowanego w Pracowni programu jest nowatorskie myślenie o fotograficznych obrazach, powstających w wyniku świadomego dostosowania środków wyrazu medium oraz uwzględniające interdyscyplinarność współczesnej sztuki. Istotnym jego elementem jest kształtowanie postawy twórczej studenta, otwartej na rozwój świadomej percepcji i kreacji; umiejętności formułowania autorskiej wypowiedzi artystycznej oraz przeprowadzania autoanalizy i krytycznej interpretacji rzeczywistości. Uświadomieniu, że niewłaściwe wybrane środki wyrazu niweczą nawet te najlepsze założenia; że oprócz talentu, niezbędna jest inteligencja i umiejętność komunikowania z otaczającym światem. Doświadczenie zdobyte w trakcie wykonywania ćwiczeń i zadań zespołowych w połączeniu z niezbędną wiedzą, tworzą mocną podstawę dla samodzielnego podejmowania autorskich oraz komercyjnych projektów w przyszłości.

dla studentów II i III roku studiów I stopnia (dyplomująca)

Kształcenie studentów odbywa się poprzez realizację autorskiego programu monograficznych wykładów i ćwiczeń. Polega na wprowadzeniu studentów w teoretyczne i praktyczne poznanie zaawansowanych technik fotografii: cyfrowych, alternatywnych oraz specjalnych. Zdobyta wiedza pozwoli im na zastosowanie zaawansowanych środków wyrazu w samodzielnie realizowanych projektach fotograficznych oraz interdyscyplinarnych w zakresie multimediów lub mix-mediów i intermediów. Następnym etapem jest łączenie fotograficznego obrazu z innymi dziedzinami sztuki w artystycznej manifestacji. W procesie kształcenia obok samodzielnie realizowanych zadań studenci pracują nad wspólnymi projektami, których efektem jest ich publiczna prezentacja. Studenci po zakończeniu procesu kształcenia powinni samodzielnie realizować elementarne koncepcje artystyczne, stosując różnorodne środki wyrazu dostępne w medium fotografii.

dla studentów I i II roku studiów II stopnia (dyplomująca)

Założeniem modułowego, wielowątkowego autorskiego programu nauki w Pracowni jest kształtowanie postawy twórczej studenta, otwartej na stosowanie dostępnych tradycyjnych i współczesnych narzędzi i technologii medium oraz świadomości interdyscyplinarności sztuki multimediów.

Wspólna praca polega na umożliwieniu studentowi poznanie możliwości oraz nabycie umiejętności warsztatowych twórcy współczesnych obrazów fotograficznych oraz nastawiona jest na rozwój świadomej percepcji i kreacji; formułowanie wypowiedzi artystycznej opartej na własnym doświadczeniu, rozpoznaniu własnej indywidualności oraz umiejętności przeprowadzania autoanalizy i krytycznej interpretacji rzeczywistości. Uświadomieniu, że niewłaściwe wybrane środki wyrazu niweczą nawet te najlepsze założenia; że oprócz talentu, niezbędna jest inteligencja i umiejętność komunikowania obrazami z otaczającym światem.

Program nauki zakłada wprowadzenie studentów (na poziomie 3-6) w teoretyczne i praktyczne, warsztatowe podstawy alternatywnych technik fotografii (techniki alternatywne, cyfrowe, specjalne, szlachetne), stanowiących podstawę do kolejnych etapów poznawania możliwości medium. Uczestnicząc w zajęciach nabywa wiedzę o innych możliwościach realizacji obrazów fotograficznych oraz o tworzeniu prac niepowtarzalnych, wynikających z indywidualnego procesu twórczego.

Zdobyta wiedza pozwoli na zastosowanie zaawansowanych środków wyrazu w działaniach autorskich oraz w projektach komercyjnych. W procesie kształcenia obok samodzielnie realizowanych zadań studenci pracują nad wspólnymi projektami, których efektem jest ich publiczna prezentacja.

Linki:

1.  Pracownia Zastosowań Fotografii
 
2.  Koło Naukowe Alternatywnych Technik Fotografii ASP
 
Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

Projekt „Nasz dom, nasza Ziemia płonie” realizowany w ramach czesko-polskiej, międzyuczelnianej współpracy prof. Karela Miška (GD1 FUD UJEP w Usti nad Labem) i prof. Mariusza Wideryńskiego (Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie).

 
Wyróżnienie dziekańskie za dyplom magisterski dla Michała Łukasika (2020)