Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Program

Celem Wydziału Sztuki Mediów jest kształcenie artystów współtworzących współczesną kulturę audiowizualną. Zmieniająca się rzeczywistość cywilizacyjna inspiruje Wydział do aktualizacji programu i struktury.

Wydział ma charakter artystyczny, umożliwiający działanie w obszarze sztuki mediów oraz pozwala na nabycie umiejętności m.in. w zakresie: fotografii, wideo, animacji, obsługi programów komputerowych i ich zastosowania.

Program nauczania jest interdyscyplinarny. Zespół wykładowców, posiadających doświadczenia artystyczne, badawcze i dydaktyczne, mających dużą świadomość łączenia i przenikania się mediów, jest przygotowany do pracy ze studentami w zakresie sztuki mediów, w specjalnościach intermediów i multimediów.

Wydział Sztuki Mediów powstał w 2009 roku jako pierwszy unikatowy w Polsce o takim charakterze. Stanowił odpowiedź na współczesne zjawiska w sztuce. Czerpał z doświadczeń dydaktycznych wywodzących się między innymi z pracowni; Oskara Hansena, Grzegorza Kowalskiego, Ryszarda Winiarskiego, Romana Owidzkiego.

Pierwszy stopień studiów kładzie nacisk przede wszystkim na wiedzę i umiejętności warsztatowe, analizę i rozpoznanie mediów pod kątem nośności komunikatu artystycznego oraz rozwoju świadomości wyboru źródeł i inspiracji. Ważnym elementem programu studiów jest budowanie świadomości i wrażliwości audiowizualnej studentów, czemu służą zajęcia odnoszące się do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Kolejnym etapem jest nabycie umiejętności analizy utworów dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i pod kątem ich funkcjonowania kulturowego. Zapewnia uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnych realizacji i prezentacji dokonań twórczych oraz do pracy zespołowej na tym etapie kształcenia.

Drugi stopień studiów koncentruje się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności formułowania samodzielnego przekazu artystycznego. Kształcenie opiera się na intermedialnym i multimedialnym zastosowaniu narzędzi artystycznych w połączeniu z refleksją teoretyczną. Pozwala na swobodne operowanie językiem wypowiedzi artystycznej i profesjonalną technologią. Umożliwia świadome i skuteczne podejmowanie pracy twórczej w zakresie sztuki mediów. Kształtując zdolność krytycznego odnoszenia się do zjawisk kultury współczesnej i zdarzeń społeczno-politycznych, edukacja uwzględnia indywidualny, artystyczny, rozwój studenta wyrażony przez świadomą realizację artystyczną. Pozwala na nabycie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia zespołów realizujących projekty artystyczne i kierowania ich pracą. Ułatwia podejmowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w realizacji wieloelementowych projektów.

Liczne nagrody uzyskiwane przez studentów i absolwentów w konkursach w kraju i za granicą potwierdzają realizacje założonych celów Wydziału.

Podejmowane są działania w zakresie współpracy z absolwentami wspierające ich dalszy rozwój artystyczny.