Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rekrutacja

Pierwszy w Polsce Wydział Sztuki Mediów powstał w 2009 roku jako odpowiedź na wyzwania współczesnej kultury wizualnej, która operuje różnorodnymi środkami artystycznymi ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych. Celem Wydziału jest więc kształcenie twórców świadomie współtworzących tę kulturę, umiejących – w zależności od zamysłu artystycznego – posługiwać się wieloma środkami wyrazu. Program nauczania jest dwustopniowy i ma charakter interdyscyplinarny. Jego podstawę stanowi otwartość na łączenie i przenikanie się różnych mediów, co daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dwóch specjalnościach: multimedia (łączone media) i intermedia (różne, przenikające się media). Zgodnie z programem Wydział oferuje kształcenie artystyczne w specjalistycznych pracowniach poświęconych mediom klasycznym (malarstwo, rysunek, rzeźba) oraz działaniom przestrzennym, sztuce performance’u, fotografii, wideo i sztuce cyfrowej. Obok specjalistycznych sal komputerowych Wydział ma także studio fotograficzne, greenbox, salę kinową, dobrze wyposażone w instrumentarium najnowszej generacji pozwalające na nabycie umiejętności m.in. z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, wideo, animacji 2D i 3D, wirtualnej rzeczywistości (VR), poszerzonej rzeczywistości (AD), rejestracji, przetwarzania i transmisji obrazu i dźwięku, obsługi programów komputerowych i ich zastosowania.

Na studiach pierwszego stopnia kładzie się nacisk na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz analizę, rozpoznanie i zastosowanie mediów pod kątem nośności przekazu artystycznego. Rozwijana jest także świadomość wyboru źródeł inspiracji i wrażliwości audiowizualnej studentów w odniesieniu do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Program obejmuje kształtowanie umiejętności analizy dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i ich funkcjonowania w przestrzeni kultury, uczy także samodzielnego realizowania oraz prezentacji projektów artystycznych i współpracy zespołowej.

Na studiach drugiego stopnia oferta programowa poszerza zakres wiedzy i umiejętności w aspekcie formułowania samodzielnej wypowiedzi artystycznej w specjalnościach intermediów i multimediów. Zastosowanie środków artystycznych z użyciem profesjonalnej technologii jest powiązane z refleksją teoretyczną, doskonalone są zdolności krytycznego odnoszenia się do zjawisk kultury współczesnej i wydarzeń społeczno-politycznych wyrażane w indywidualnej propozycji artystycznej. Edukacja daje możliwość świadomego i efektywnego podejmowania pracy w obszarze sztuki mediów. Pozwala również na nabycie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia i kierowania zespołami realizującymi złożone projekty artystyczne, wymagające także współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Szczególnie ważnym zasobem Wydziału są wybitni artyści i dydaktycy rozwijający tradycje Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza czy Grzegorza Kowalskiego. Potwierdzeniem sukcesu ich założeń edukacyjnych są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez studentów i absolwentów zarówno w kraju, jak i za granicą. Wydział stara się utrzymywać kontakt z absolwentami, dbając o ich dalszą karierę artystyczną.

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów prof. Sławomir Ratajski

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2024/25 pojawią się wkrótce.