Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

O wydziale

Zajęcia na Wydziale Stuki Mediów dotyczą głównie fotografii, wideo, animacji, dźwięku, przestrzeni wirtualnej, działań performatywnych i w przestrzeni, instalacji oraz malarstwa i rysunku. Wartością kształcenia jest indywidualny rozwój artystyczny studentów.

Program nauczania jest dwustopniowy i ma charakter interdyscyplinarny. Jego podstawę stanowi otwartość na łączenie i przenikanie się różnych mediów, co daje studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dwóch specjalnościach – multimedia (łączone media) i intermedia (różne, przenikające się media). Wydział oferuje studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Na studiach I stopnia kładziony jest nacisk na przekazanie wiedzy i umiejętności warsztatowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania świadomości i wrażliwości audiowizualnej studentów. Służą temu zajęcia odnoszące się do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Program studiów zapewnia uzyskanie kompetencji niezbędnych zarówno do samodzielnych realizacji, jak i do pracy zespołowej.

Studia II stopnia koncentrują się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności formułowania własnego przekazu artystycznego. Kształcenie opiera się na intermedialnym i multimedialnym zastosowaniu narzędzi w połączeniu z refleksją teoretyczną; w efekcie pozwala studentom na swobodne operowanie różnorodnymi środkami artystycznymi oraz profesjonalną technologią.

Celem studiów jest także kształtowanie umiejętności analizy dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i ich funkcjonowania w przestrzeni kultury, samodzielnego realizowania i prezentacji projektów artystycznych oraz współpracy zespołowej.

Odpowiedź na wyzwania współczesnej kultury wizualnej

Pierwszy w Polsce Wydział Sztuki Mediów powstał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2009 roku jako odpowiedź na wyzwania współczesnej kultury wizualnej, która operuje różnorodnymi środkami artystycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych. Celem wydziału jest kształcenie artystów świadomie współtworzących tę kulturę, potrafiących biegle posługiwać się spektrum środków wyrazu – w zależności od zamysłu artystycznego utworu.

Wydział oferuje kształcenie artystyczne w specjalistycznych pracowniach poświęconych mediom klasycznym (malarstwo, rysunek, rzeźba) oraz działaniom przestrzennym, sztuce performansu, fotografii, wideo i sztuce cyfrowej. Obok specjalistycznych sal komputerowych funkcjonują wyposażone w instrumentarium najnowszej generacji studio fotograficzne, greenbox czy sala kinowa, które służą nabyciu umiejętności m.in. z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, wideo, animacji 2D i 3D, wirtualnej rzeczywistości (VR), poszerzonej rzeczywistości (AD), rejestracji, przetwarzania i transmisji obrazu i dźwięku oraz obsługi programów komputerowych.

Studia licencjackie. Język sztuk wizualnych

Studia I stopnia skierowane są do posiadających podstawowe umiejętności plastyczne osób wrażliwych na język sztuk wizualnych (formę, przestrzeń, kolor, kompozycję, ruch, czas), które nie tylko interesują się sztuką współczesną, lecz także chcą poznać spektrum technologicznych możliwości narzędzi wypowiedzi artystycznej. Na studiach I stopnia kładziony jest nacisk na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz analizę, rozpoznanie i zastosowanie mediów pod kątem nośności przekazu artystycznego. Rozwijana jest także świadomość wyboru źródeł inspiracji i wrażliwość audiowizualna studentów w odniesieniu do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku.

Studia II stopnia. Formułowanie wypowiedzi artystycznej

Studia II stopnia powstały z myślą o osobach, które już sprawnie posługują się narzędziami i technikami umożliwiającymi współczesną wypowiedź artystyczną, dysponują wykształconą wrażliwością audiowizualną i mają predyspozycje nie tylko do prezentacji, lecz także uzasadniania koncepcji artystycznych oraz zdolność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej, zdarzeń społeczno-politycznych itp.

Na studiach II stopnia poszerzany jest zakres wiedzy i umiejętności w aspekcie formułowania samodzielnej wypowiedzi artystycznej w specjalnościach intermediów i multimediów. Zastosowanie środków artystycznych z użyciem profesjonalnej technologii jest powiązane z refleksją teoretyczną; doskonalone są zdolności krytycznego odnoszenia się do zjawisk kultury współczesnej i wydarzeń społeczno-politycznych, wyrażane w indywidualnej propozycji artystycznej. W efekcie studenci mają możliwość świadomego i efektywnego podejmowania pracy w obszarze sztuki mediów. Studia na Wydziale Sztuki Mediów uczą kompetencji społecznych w zakresie tworzenia i kierowania zespołami realizującymi złożone projekty artystyczne, często wymagające współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

„Szczególnie ważnym zasobem Wydziału Sztuki Mediów są wybitni artyści i dydaktycy rozwijający tradycje Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza czy Grzegorza Kowalskiego. Potwierdzeniem sukcesu ich założeń edukacyjnych są liczne – krajowe i zagraniczne – nagrody i wyróżnienia zdobywane przez studentów i absolwentów wydziału” - prof. Sławomir Ratajski, Dziekan Wydziału Sztuki Mediów