Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Sylwetka Absolwenta Wydziału Sztuki Mediów

Sylwetka Absolwenta Wydziału Sztuki Mediów
Studia I Stopnia

Profil kandydata na studia I stopnia

Kandydat powinien posiadać świadectwo maturalne. Kandydat powinien wykazać się predyspozycjami, które w ocenie członków wydziałowej komisji egzaminacyjnej pozwolą mu nabyć w toku studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do działalności zawodowej i artystycznej.

Na powyższe predyspozycje składają się:

1. Podstawowe umiejętności plastyczne.

2. Wrażliwość na elementy składowe języka sztuk wizualnych takie jak między innymi; forma, przestrzeń, kolor, kompozycja, ruch, czas.

3. Zdolność do indywidualnej reakcji audiowizualnej na zjawiska otaczającego świata.

4. Zainteresowanie aktualnymi zjawiskami w sztuce współczesnej.

5. Predyspozycja do formułowania i wyrażania własnych opinii.

6. Otwartość na różnorodność kulturową.

7. Kultura osobista.

Kwalifikacje Absolwenta – Pierwszy Stopień

 • Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi w realizowanych projektach, w zakresie wybranej przez siebie specjalizacji.

 • Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą istotnych historycznych i współczesnych osiągnięć artystycznych.

 • Absolwent posiada wiedzę w zakresie technicznych i technologicznych aspektów wypowiedzi artystycznej.

 • Absolwent posiada umiejętności warsztatowe i zawodowe niezbędne do realizacji projektów w obszarze współczesnych sztuk wizualnych zawierających elementy interdyscyplinarne.

 • Absolwent posiada umiejętność wyciągania wniosków i formułowania opinii w odniesieniu do własnych realizacji.

 • Absolwent nabywa kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole.

 • Absolwent posiada kompetencje do podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy.

 • Absolwent kieruje się zasadami etyki w podejmowanych działaniach twórczych.

 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Sylwetka Absolwenta Wydziału Sztuki Mediów
Studia II Stopnia

Profil kandydata na studia II stopnia

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kandydat powinien wykazać się predyspozycjami, które w ocenie członków wydziałowej komisji egzaminacyjnej pozwolą mu nabyć w toku studiów poszerzoną wiedzę oraz zaawansowane umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej działalności artystycznej.

Na powyższe predyspozycje składają się:

1. Sprawne posługiwanie się narzędziami i technikami umożliwiającymi wypowiedź artystyczną w obszarze sztuki mediów.

2. Rozbudowana, wykształcona, aktywna, wrażliwość audiowizualna.

3. Predyspozycje do prezentacji i uzasadnienia własnych koncepcji artystycznych.

4. Zdolność do krytycznej oceny zjawisk społecznych.

5. Poszerzona orientacja i zainteresowanie zagadnieniami sztuki współczesnej.

6. Otwartość i rozumienie różnorodności kulturowej.

7. Wysoki poziom kultury osobistej.

Kwalifikacje Absolwenta – Drugi Stopień

 • Absolwent posiada poszerzona wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi
  w realizowanych projektach.

 • Absolwent posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą historii sztuki mediów
  i współczesnych zjawisk artystycznych.

 • Absolwent posiada wiedzę w zakresie wykorzystania zaawansowanych technicznych
  i technologicznych aspektów wypowiedzi artystycznej.

 • Absolwent posiada umiejętności niezbędne do tworzenia interdyscyplinarnych projektów w obszarze sztuki mediów.

 • Absolwent posiada umiejętność wyciągania krytycznych wniosków i formułowania opinii w odniesieniu do realizacji artystycznych.

 • Absolwent nabywa kompetencje społeczne w zakresie tworzenia zespołów realizujących projekty artystyczne i kierowania ich pracą.

 • Absolwent posiada kompetencje do podejmowania i rozwijania współpracy
  z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury.

 • Absolwent kieruje się zasadami etyki w podejmowanych działaniach twórczych.

 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.