Katedra Działań Mediów

Katedra Działań Mediów, kierownik prof. Włodzimierz Szymański
Kształcenie w zakresie specjalizacji intermediów.

Cele i charakterystyka katedry
Cel podstawowy – Kształtowanie samodzielnej wypowiedzi artystycznej studenta w przestrzeni
publicznej.
W procesie dydaktycznym i naukowo-badawczym prowadzonym w Katedrze podejmowane są interdyscyplinarne
działania artystyczne mające na celu wskazywanie studentowi granic uznanych
mediów, sposobu łączenia obszarów z pogranicza sztuki z mediami tradycyjnymi i ich przekraczania
jako metody twórczej. Szczególny nacisk kładziony jest na aktywności z obszarów audio-sfery,
sztuki ruchomego obrazu, videoartu oraz działań performatywnych. Program katedry zwraca uwagę
studentów na problemy społeczne i polityczne występujące w przestrzeni, w której się poruszają
oraz na pracę nad pozbyciem się stereotypów. Uwzględnienia także wymiar środowiska mentalnego,
według systematyki przeprowadzonej przez Thomasa Mitchella, w obszarze: pamięci, idei,
fantazmatów.

Zamierzonym efektem kształcenia jest umiejętność budowania przez studentów procesu koncepcyjnego.
Odnosi się on do możliwości aktywnego kształtowania i korygowania życia przestrzeni
publicznej poprzez jej reorganizację na poziomie fizycznym (interwencje wprzestrzeń miejską), a
także mentalnym (aktywizacja przestrzeni relacji kulturowych, społecznych i międzyludzkich. W
myśleniu o sztuce skupia się na jej formie, materii, medium. Zmierza, poprzez wspólne
samodzielne zdefiniowanie problemu i opis zagadnienia, ku podsumowaniu wyników analizy. Istotą
tego procesu jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w której się̨
poruszamy i działamy. Określając swoje miejsce, wymieniając poglądy z reprezentantami innych
ośrodków akademickich studenci tworzą poziomy komunikacji i wykorzystują twórczo ich wzajemne
przenikania. Zajęcia w katedrze są grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w
roli moderatora lub w relacji "artysta doświadczony - artysta początkujący". Służą wspomaganiu
indywidualnych predyspozycji. Rozwiązanie problemu zaproponowane przez studenta zostaje poddane
weryfikacji również w kontekście propozycji przedstawionych przez innych studentów. Katedra
zapewnia możliwość otrzymania dyplomu licencjackiego i dyplomu magisterskiego.

Skład katedry:
Pracownia Alternatywnego Obrazowania
Pracownia Przestrzeni Malarskiej
Podstawy Malarstwa
Pracownia Relacji Wizualnych
Pracownia Działań Przestrzennych
Pracownia Przestrzeni Działania Dźwięku