Katedra Badań Mediów

Katedra Badań Mediów, kierowniczka dr hab. Anna Panek
Kształcenie w zakresie podstawowym oraz specjalizacji multimediów i intermediów.

Cele i charakterystyka katedry
Nowe i wciąż ulegające zmianie możliwości technologiczne poszerzają pole zastosowań istniejących
mediów, a ewolucja otoczenia społecznego sztuki stwarza nowe oczekiwania w stosunku do
artysty. Media charakteryzują się dużą zmiennością oraz dynamicznym rozwojem. Cel i działalność
katedry skupia się na badaniu poszczególnych mediów jako takich: ich podatności na zmiany,
granic ich przystosowań oraz zdolności do wypełniania nowych, modyfikowanych zadań
społecznych i artystycznych. Jednocześnie badania dotyczą zagadnień formalnych, jak dane medium
wpływa na relację formy i treści. Podejmowane tematy w pracowniach obejmują zakres podstaw
języka wizualnego z wykorzystaniem obrazu i słowa, podstaw kompozycji w przestrzeni rysunku,
brył i płaszczyzn, światła i koloru, fotografii eksperymentalnej i społecznej oraz przestrzeni
audiowizualnej.

Aspektem wyróżniającym katedrę jest podejście badawcze. Wychodząc od tradycyjnych zastosowań
wybranych mediów, pracownie rozszerzają ich rozumienie i oddziaływanie. Pracownie w
Katedrze Badań Mediów reprezentują odmienne podejście do wybranego medium oraz odrębny zakres
badań. Niemniej punktem wyjścia wszystkich jest obserwacja rzeczywistości. Różnice polegają
wyłącznie na formie rejestracji i przetworzeniu.

Studenci w okresie początkowym mają stawiane bardzo konkretne wymagania i rozwiązują
konkretne problemy w granicach tych wymagań. Na późniejszym etapie dydaktycznym student
powinien być w stanie samodzielnie sformułować założenia oraz realizować prace według własnych
kryteriów. Oczekuje się, że w tym procesie wystąpią elementy badawcze; ich konkrety jednak
uzależnione są od poszczególnych projektów. Program bazuje na kształtowaniu indywidualnego
języka wypowiedzi artystycznej, samodzielnej pracy badawczej, dzięki której student rozwija
wnikliwość i samoświadomość.

Skład katedry:
Pracownia Podstaw Wizualnych:
Podstawy Inscenizacji
Podstawy Języka Wizualnego
Organizacja i Aranżacja Przestrzeni
Pracownia Światła i Koloru
Pracownia Przestrzeni Rysunku
Pracownia Brył i Płaszczyzn
Pracownia Fotografii Społecznej
Dokument Wideo
Pracownia Obrazowania dla Mediów