Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański

Prowadząca

dr Ewa Bobrowska

 

Seminarium dyplomowe - Współczesna sztuka nowych mediów a kontekst amerykański

dla studentów II roku studiów magisterskich stacjonarnych

Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki ASP W Warszawie

Seminarium będzie poświęcone problematyce współczesności: nowoczesnej sztuce nowych mediów i wideo, krytyce (i literaturze) amerykańskiej oraz z tematyką prac magisterskich.

Inspiracją do dyskusji na zajęciach bedą dzieła twórców współczesnych (Bruce Nauman, Krzysztof Wodiczko, Chris Burden, Joseph Kosuth, Francis Alÿs, Bill Viola, Gary Hill, Nick Montfort, Matthew Barney, Joan Jonas, Mary Lucier, Katherine Behar, Jasper Johns, Mark Rothko) w kontekście tekstów filozoficznych i krytycznych autorów takich jak m. in.: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Richard Rorty, Donna Haraway, Rosalind E. Krauss, Frederic Jameson, Mark Poster, Rosi Braidotti, Arthur Danto. W ramach seminarium przewidziane jest również zwiedzanie najnowszych wystaw prezentowanych w galeriach takich jak: Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW, Galeria Foksal.

Zależnie od zainteresowań studentów, program seminarium może zostać poszerzony o kontekst współczesnej prozy amerykańskiej (John Barth, Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon, Donald Barthelme, William Gaddis, Robert Coover).

Zagadnienia omawiane to współczesna sztuka i krytyka amerykańska oraz zagadnienia związane z tematyką prac magisterskich w kontekście związków między teorią a praktyką artystyczną.

Dodatkowe formy zajęć:

wyjścia grupowe na aktualne wystawy do galerii związane z tematyką zajęć i przygotowywanych prac magisterskich - pierwsze wyjście 21- CSW.

Literatura:

odpowiadająca zagadnieniom analizowanym w pracy magisterskiej oraz:

1. Edukacja medialna jako wyzwanie, red. Sławomir Ratajski, Wydawnictwo ASP w Warszawie, UNESCO, 2019.

2.Bakke M., Bio-transfiguracje: sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010.

3. Bauman, Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. J. Margasiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.

4. Braidotti, R., Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie, przeł. A. Derra, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

5. Danto A., Bruce Nauman, "The Nation" May 8, 1995.

6. Danto A., The Artworld, "The Journal of Philosophy", Vol. 61, No. 19, American

Philosophical Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting. (Oct. 15, 1964), s. 571-584.

7. Danto A., "The Original Creative Principle": Motherwell and Psychic Automatism, in Rosand D. ( red. ) (1997) Robert Motherwell on Paper10. Scott Lash, Economies of Signs and Space, London 1996.

8. Danto A., The End of Art: A Philosophical Defensew: History and Theory, Vol. 37, No. 4, Theme Issue 37: Danto and His Critics: Art History, Historiography and After the End of Art. (Dec., 1998), pp. 127-143.

9. Derrida J., Różnia, tłum. J. Margański, w: Marginesy filozofii, tłum. A. Dziadek, J. Margański,

P. Pieniążek, Warszawa 2002.

10. Derrida J., Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, tłum. K. Kłosiński,

w: tegoż, Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Warszawa 2004.

11. Derrida J., On Cosmopolitanism and Forgiveness, Routledge, 2001.

12. Foucault M., Panopticism, Discipline and Punishment, Vintage Books, New York: 1995.

13. Haraway D., Zwierzęta laboratoryjne i ich ludzie, tłum. A. Ostolski, Krytyka polityczna 15, 2008.

14. Johns J., Gray, The Art Institute of Chicago, Yale University Press, New Heaven and London, 2007.

15. Jameson F., Postmodernism, or, the Logic of Late Capitalism, New York 1993; polski

przekład: Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, tłum. M. Płaza,

Kraków 2011.

16. Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, tłum. P. Czapliński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

17. Lyotard J.-F., Obłoki, w: Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni. kalifornijska teoria krytyczna, Antologia tekstów, red. E. Bobrowska, M. Murawska, M. Rudkowska, IBL PAN, Warszawa 2019.

18. J.-F. Lyotard, "Philosophy and Painting in the Age of Their Experimentation", in The Lyotard Reader, Andrew Benjamin, editor. Oxford, UK, and Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1992. 19. Lyotard J.-F., Filozofia i malarstwo w dobie eksperymentu, tłum. M. P. Markowski, w: Postmodernizm, Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

20. Lyotard J.-F., Karta lektury, w: Poróżnienie, tłum. B. Banasiak, Kraków 2010.

21. Lyotard J.-F., Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, tłum. M. P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

22. Nancy J-L.,Pleasure in Drawing, Fordham, New York 2013.

23. Nancy J.-L., Multiple Arts: The Muses II, Stanford California 2006.

24. Poster M., Konsumenci, użytkownicy i towary cyfrowe, tłum. A. Zbrzezny, w: Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni. kalifornijska teoria krytyczna, Antologia tekstów, red. E. Bobrowska, M. Murawska, M. Rudkowska, IBL PAN, Warszawa 2019.

25. R. E. Krauss, Mgnienie Oka, tłum. P. Polit, tłum. A. Zbrzezny, w: Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni. kalifornijska teoria krytyczna, Antologia tekstów, red. E. Bobrowska, M. Murawska, M. Rudkowska, IBL PAN, Warszawa 2019.

26. Rorty R., Prywatna ironia i liberalna nadzieja, w: tegoż, Przygodność, ironia, solidarność,

tłum. W. J. Popowski, Warszawa 1996.

27. Rorty R., Nauka jako solidarność, w: tegoż, Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma

filozoficzne, tłum. J. Margański, t. 1, Warszawa 1999.

28. Rorty R., Od teorii ironicznej ku prywatnym aluzjom: Derrida, w: tegoż,Przygodność ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 1996.

29. Rorty R., Prywatna ironia i liberalna nadzieja, w: tegoż, Przygodność ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 1996.

30.Weiss, J., Marc Rothko, National Gallery of Art Washington, Yale University Press, 1998.

Cel zajęć:

Napisanie i obrona pracy magisterskiej.