Podstawy Inscenizacji

Prowadząca

dr Paulina Czernek-Banecka

 

Treści programowe nauczania:

Program nauczania w Pracowni Podstaw Inscenizacji ma na celu naukę i doskonalenie podstawowych umiejętności posługiwania się przestrzenią sceny, elementami scenografii i rekwizytami oraz budowania relacji pomiędzy nimi. Zakłada również naukę podstaw tworzenia nastroju na scenie przy pomocy zmiany barwy, kierunku i natężenia światła, a także tworzenia zależności pomiędzy światłem, dźwiękiem i ruchem. Realizacja ćwiczeń scenicznych rozwija umiejętność myślenia scenicznego w oparciu o sześć wymiarów sceny: wysokość, głębokość, szerokość, światło, dźwięk i czas. W trakcie zajęć studenci zdobywają praktyczne umiejętności będącą podstawą dalszego kształcenia w innych pracowniach Wydziału Sztuki Mediów. Zajęcia zakładają również współpracę w zakresie realizacji dokumentacji fotograficznej i wideo z Zakładem Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku.

Realizowane w pracowni tematy:

W czasie zajęć studenci wykonują ćwiczenia, mające formę etiud teatralnych, które wpływają na doskonalenie sposobów uruchomiania intuicji, zdolności kreacyjnych, pamięci i doświadczeń życiowych jako narzędzi twórczości oraz kształtują indywidualny język wypowiedzi. Ponadto pogłębiają świadomość własnego kręgu wyznawanych wartości etycznych i estetycznych oraz znajomość własnej osobowości twórczej.

facebook Podstawy Inscenizacji