Historia Fotografii

Prowadzący

prof Zbigniew Tomaszczuk

 

Przedmiot: Historia fotografii

Treści programowe nauczania:
Wykłady obejmują linearną historię fotografii. Analizowany jest wpływ wynalazku fotografii na rozwój kultury. Omawiane zagadnienia traktujące fotografię jako dyscyplinę wiedzy, narzędzia poznania i języka obrazu dotyczą zarówno jej społecznych funkcji jak i wzajemnych relacji pomiędzy fotografią i sztuką. Opisywane zjawiska przedstawiane są w kontekście inspiracji prowadzących do współczesnych realizacji z udziałem fotografii, wskazując równocześnie na możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej we współczesnych praktykach artystycznych.

Przedmiot: Fotografia wobec intermedialności

Treści programowe nauczania:

Omawiane są narzędzia pojęciowe służące do budowania interdyscyplinarnego dyskursu poprzez: ukazanie specyfiki fotograficznego medium, zapoznanie z najważniejszymi realizacjami wykorzystującymi fotografię w projektach intermedialnych, ukazanie roli, jaką odgrywają w sztuce współczesnej wynalazcy i twórcy fotografii, ukazanie fotografii jako składowej ważnych realizacji multimedialnych, ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy fotografią a sztuką współczesną, opisanie i pokazanie inspiracji prowadzących do współczesnych realizacji z udziałem fotografii, pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej we współczesnych praktykach artystycznych z udziałem, fotografii.