Pracownia Działań Przestrzennych

Wykładowca:

prof. Mirosław Bałka

Asystent:

mgr Zuza Golińska

Strona internetowa pracowni:

www.pdp-asp.com

 

Zadaniem Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

Program:

Integracja grupy, stwarzanie możliwości współdziałania i współpracy. 
Dyskusja jako element kreatywnej wypowiedzi światopoglądowej.
Poprawa koncentracji, odrzucenie zahamowań związanych z aktywnością twórczą. 
Rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie, podniesienie poziomu samoakceptacji.
Determinowanie własnej kreatywności.
Kształcenie wrażliwości przestrzennej.
Budowanie praktycznych umiejętności i sprawności do wykorzystania w procesie tworzenia.
Poznawanie innych postaw twórczych poprzez spotkania z gośćmi PDP.
Rozwijanie poczucia piękna i wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań. 
Uwrażliwianie na drugiego człowieka, na jego odmienność.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i wspólnego rozwiązywania konfliktów.
Wspieranie rozwoju i prawidłowe kształtowanie osobowości kulturalnej.
Pomoc w lepszym rozumieniu siebie i świata społecznego.
Odpowiedzialność za wykonane zadanie

 

Kształtuj przestrzeń wokół siebie pamiętając, że Ona ci się odwdzięczy.”Mirosław Bałka

Zadaniem studentów Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. Określając swoje Miejsce, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc studenci zakreślają zony komunikacji i badają ich wzajemne przenikanie. Studenci Pracowni Działań Przestrzennych podejmują działania nie tylko na terenie ASP, ale również na terenie miasta Warszawy. Chcą zwrócić uwagę na problemy społeczne i polityczne występujące w przestrzeni, w której się poruszają.

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do pracy w zawodzie artysty na poziomie ERK – do samodzielnej wypowiedzi artystycznej artykułowanej w przestrzeni publicznej. Program nauczania umożliwia specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem działań przestrzennych.Program nauczania powinien być elastyczny i powinien umożliwiać, w miarę możliwości, indywidualny tok studiów.