Filozoficzne podstawy sztuki mediów

Prowadzący
dr hab. Arkadiusz Stempin, prof. WSE w Krakowie


Treści programowe nauczania:

Zajęcia w mniejszym stopniu konfrontują studentów z archetypiczną wykładnią filozofii sztuki, zwaną od końca 18 wieku estetyką, i zapoznają ich z teorią kluczowych przemyśleń w tym zakresie, od Arystotelesa, przez Schopenhauera do Welsch'a. Punkt ciężkości koncentruje się na historycznym i przede wszystkim współczesnym skrzyżowaniu myśli i twórczości artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych z prądami filozoficznymi, politycznymi, religijnymi i estetycznymi. Stąd zajęcia w formie dyskusji przewidują omawianie korelacji, jakie zachodzą między sztuką a polityką, religią, nurtami filozoficznymi, czy także konkretnymi wydarzeniami, kształtującymi wyobraźnie społeczeństwa polskiego i europejskiego od lat 2 wojny światowej. Na tej szerokiej makro płaszczyźnie w centrum omawianych zagadnień figurują choćby takie jak: wolność sztuki i jej granice, obecność w kontekście Holocaustu, granice oddzielające sztukę od kiczu, obecność sztuki w popkulturze, czy jako funkcję współczesnej estetyki.