Nowy przedmiot Domena Publiczna Krzysztofa Wodiczko, prof. Harvardu, dr Ewy Bobrowskiej

Opublikowano 29 września 2021

Nowy przedmiot Domena Publiczna Krzysztofa Wodiczko, prof. Harvardu, dr Ewy Bobrowskiej

W tym roku akademickim na naszym Wydziale wznawia pracę Pracownia Domeny Publicznej (jako przedmiot do wyboru dla II roku st. licencjackich i I roku st. magisterskich, z możliwością dyplomowania dla 3 roku st. licencjackich) prowadzona przez prof. Harvardu Krzysztofa Wodiczko we współpracy z dr Ewą Bobrowską. W pracowni tej, która funkcjonowała na Wydziale Sztuki Mediów w latach 2013-2017, powstało wiele wybitnych prac i dyplomów nagrodzonych wyróżnieniami rektorskimi i dziekańskimi (A. Shimomura Plac Piłsuckiego, K. Kimak 25 kadr (nagroda Hestii), J. Golachowska Gloria Victims, J. Karwan-Jastrzębska Szmata sama się prosi).

Jest to przedmiot o profilu artystyczno-intelektualnym. Celem działań jest artystyczne kształtowanie publicznej domeny świadomości zbiorowej i rozumu publicznego poprzez zwrócenie uwagi na obecne w jej obrębie problemy społeczne i egzystencjalne dylematy etyczne.

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności penetracji przestrzeni miejskiej i społecznej jako materii działań artystycznych.

Istotna jest kreacja artystycznej i intelektualnej sfery wymiany myśli, dyskusji i prezentacji; należy ją postrzegać jako laboratorium twórcze będące bazą artystycznych oraz intelektualnych poszukiwań.

Program przedmiotu zakłada formowanie postaw artystycznych i intelektualnych studentów jako twórców świadomie inicjujących i korygujących narracje ideologiczne, a także historyczne, poprzez artystyczne przepracowywanie historii zbiorowości, refleksję krytyczną i działania twórcze; projektuje reorganizację przestrzeni publicznej na poziomie fizycznym oraz mentalnym (szczególnie przestrzeni pamięci, często naznaczonej doświadczeniem traumatycznym).

Ważnym elementem kształcenia jest pogłębiona lektura tekstów z zakresu filozofii współczesnej i teorii krytycznej, stanowiących intelektualną bazę poszukiwań oryginalnych rozwiązań artystycznych i koncepcyjnych. Projekty artystyczne studentów powstają w relacji do refleksji intelektualnej.

Przestrzeń publiczna (jako publiczna domena) wymaga wypracowywania kulturowych, psychologicznych i technologicznych warunków umożliwiających włączenie do niej doświadczeń i aspiracji tych, którzy są ekonomicznie, kulturowo i społecznie z niej wyłączani, traktowani (w najlepszym wypadku tolerowani) jako obcy. W tworzeniu Domeny Publicznej artyści mogą odegrać rolę kluczową.

Zadaniem studentów będzie samodzielne, koncepcyjne i praktyczne przygotowanie (pod merytoryczną opieką prowadzącego) projektów artystycznych, interwencji i akcji społecznych realizowanych w przestrzeni miejskiej, demokratycznej czy historycznej w oparciu o omawiane lektury z zakresu współczesnej krytyki i filozofii społecznej, politycznej oraz teorii poststrukturalizmu.

Podstawowe zagadnienia

  1. Problematyka publicznej domeny miejskiej w kontekście problemu treści pamięci zbiorowej, publicznego dyskursu pamięci, form reprezentacji przeszłości, narracji traumy, identyfikacja przestrzeni wykluczenia i obcości w ich obrębie, kwestionowanie ocen stereotypowych;

  1. Rola artysty kształtującego i korygującego narracje ideologiczne czy historyczne poprzez działania twórcze i myślenie krytyczne w przestrzeni publicznej, demokratycznej oraz historycznej;

  1. Forma i zakres artystycznych interwencji i działań interdyscyplinarnych mających na celu wtórną integrację domeny publicznej, przepracowanie pamięci zbiorowej oraz reinterpretację narracji przeszłości i związanych z nią form zbiorowej identyfikacji;

  1. Analiza wybranych tekstów Judith Lewis Herman, Krzysztofa Wodiczko, Michela Foucaulta, Friedricha Nietzschego, Jacquesa Derridy, Adama Ostolskiego w kontekście sztuki współczesnej;

  1. Działania interdyscyplinarne, badanie granic uznanych mediów: wideoartu i performance;

Dodatkowe formy zajęć:

Wyjścia grupowe na aktualne wystawy i wykłady do galerii, charytatywna praca społeczna w domenie publicznej z uchodźcami, bezdomnymi, wykluczonymi; spotkania z organizacjami współpracującymi, np. Międzynarodową Inicjatywą Humanitarną. Monarem, Fundacją Resocjalizacji Więźniów Sławek.

Zapraszamy!!!