Ewa Bobrowska „Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni. Kalifornijska Teoria Krytyczna”. (Antologia tekstów)

Opublikowano 24 listopada 2019

„Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni. Kalifornijska Teoria Krytyczna”. (Antologia tekstów)
Redakcja: dr Ewa Bobrowska – redaktor naczelna (Wydział Sztuki Mediów), dr hab. Monika Murawska (Wydział Sztuki Mediów) i dr Magdalena Rudkowska (IBL PAN).
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe IBL PAN, Warszawa 2019
Język: polski
464 strony
ISBN 978-83-66448-02-5

http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/lyotard-derrida-hillis-miller-i-inni-kalifornijska-teoria-krytyczna?vid=2

Ta nowatorska na gruncie polskiej filozofii nieanalitycznej antologia ukazała się w prestiżowej serii naukowej Nowa Humanistyka, nakładem Wydawnictwa Naukowego IBL PAN w roku 2019. Publikacja ta jest zwieńczeniem prac badawczych finansowanych z grantu pod kierownictwem dr Ewy Bobrowskiej przyznanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Antologia gromadzi wybrane teksty wybitnych badaczy związanych z  Uniwersytetem Kalifornisjkim w Irvine. W tomie znalazły się między innymi prace: J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J. Hillisa Millera,  R.  Krauss, J.-L. Nancy’ego, E. Saida, M. Postera, M. Kriegera i A. Warminskiego oraz eseje J. Bruce’a-Novoa’y o kulturze Chicano w Kalifornii. Niezwykle interesujący aneks stanowią dwa wywiady przeprowadzone na użytek tej antologii: z G. Abbeeleem – dziekanem Wydziału Humanistycznego UCI (przeprowadzony przez E. Bobrowską) oraz profesorem Université X Nanterre J.-M. Salanskisem (przeprowadzony przez M. Murawską). Zwieńczeniem tomu jest krótki szkic F. J. Ayali, genetyka i filozofa światowej sławy, wieloletnio związanego z UCI.

Uniwersytet Kalifornijski stał się pod koniec XX wieku znaczącym punktem na mapie rozwoju amerykańskiej i światowej teorii krytycznej, filozofii nieanalitycznej i dekonstrukcji; w szczególności oddział UC Irvine odegrał bardzo istotną rolę w formowaniu się fenomenu amerykańskiej teorii krytycznej. Na konstatację tę należy spojrzeć z punktu widzenia znaczącej roli, jaką formująca się wtedy teoria krytyczna odgrywa dziś w badaniach z zakresu humanistyki, prowadzonych obecnie na amerykańskich uczelniach. Od początku łączyła ona zarówno elementy społecznej analizy, anglo-amerykańskiej literaturoznawczej metodologii interpretacji, jak i ujęć charakterystycznych dla filozofii czy estetyki. Istotnym jej rysem była nowa wizja eksperymentalnej, wyjątkowej w perspektywie światowej, interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami nauk humanistycznych, podejmowanej ze znacznie większą intensywnością niż przedtem.

UCI przyciągnęło pod koniec XX wieku znaczące światowe autorytety. Prezentowana antologia gromadzi wybrane teksty wybitnych badaczy związanych z tą uczelnią. W tomie znalazły się między innymi prace: J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J. Hillisa Millera, R. Krauss, J.-L. Nancyego, E. Saida, M. Postera, M. Kriegera i A. Warminskiego oraz eseje J. Brucea-Novoay o kulturze Chicano w Kalifornii. Niezwykle interesujący aneks stanowią dwa wywiady przeprowadzone na użytek tej antologii: z G. Abbeeleem – dziekanem Wydziału Humanistycznego UCI (przeprowadzony przez E. Bobrowską) oraz profesorem Université X Nanterre J.-M. Salanskisem (przeprowadzony przez M. Murawską). Zwieńczenie tomu stanowi krótki szkic F. J. Ayali, genetyka i filozofa światowej sławy wieloletnio związanego z UCI.

Antologia jest kontynuacją pionierskich inicjatyw badawczych mających na celu wprowadzenie na grunt polskiej humanistyki tej właśnie konstelacji myślowej i krytycznej, zmierzającą w kierunku wyznaczonym przez studia m. in. Anny Burzyńskiej – „Teoria (prawdziwie) krytyczna (Szkoła z Irvine: efekty postrukturalistycznej krytyki teorii” (1996), „Dekonstrukcja i interpretacja” (2001), „Anty-teoria literatury” (2006), czy Ewy Bobrowskiej – „Parateoria. Kalifornijska szkoła z Irvine” (2013).