STRATEGIE NARRACJI // warsztaty

Opublikowano 23 października 2019

Język mediuje miedzy ludźmi i narodami, słowa sprawiają. Warunki języka są zarówno nieskończone, ale też bywają ograniczające. Wiąże, ale też może wyzwalać. Podczas warsztatów studenci będą próbować pozbyć się swoich werbalnych granic i wyswobodzić się z blokad związanych z tworzeniem tekstów, pobudzić wrażliwość związaną z pisaniem. Nie podlegając ocenie, ani rozliczaniu z aktywności, uczestnicy będą testować swoje preferencje strategii artystycznych narracji. Od poezji, przez rytm, rap, mumbling, prozę, freestyle i inne dramaturgie prezentacji słowa.

Dla studentów III roku st. lic i I roku st. mgr oraz studentów z programu Erasmus +

Program warsztatów przewiduje spotkania z artystami i artystkami, poetkami i profesjonalistami pracującymi ze słowem

Prowadzone w jęz. polskim i angielskim.

Prowadzenie i koordynacja programu warsztatów – Weronika Wysocka

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE czwartek 24.10.2019 – 10.30 w sali nr 1 ul. Spokojna 15 (około 20 min.)

ZAPISY Mailowe zgłoszenia przesyłać na adres: weronika.wysocka@outlook.com

————————————————–

Language mediates between people and nations, words cause. Conditions of the language are both infinite but also restrictive. It binds, but it can also trigger. During the workshop, students will try to get rid of their verbal boundaries and free themselves from the blockages associated with creating texts. We will stimulate the sensitivity associated with writing. Participants will test their preferences for artistic narrative strategies, Without being evaluated or accounted for. From poetry, through rhythm, rap, mumbling, prose, freestyle and other playwrights of word presentation.

For third-year BA students and 1st year students of the MA and students from the Erasmus + program.

The workshop program consists of meetings with artists, poets and professionals working with the word

Led in Polish and English

Conducting and coordinating the workshop program – Weronika Wysocka

ORGANISATIONAL MEETING Thursday 24.10.2019 – 10.30 in room No. 1 ul. Spokojna 15 (about 20 min.)

REGISTRATION. Email applications to: weronika.wysocka@outlook.com

Początek: 24.10.2019 o 10.30
Koniec: 26.10.2019 o 24:00