Prezentacja studentów WSM podczas Międzynarodowej Konferencji Fi:re

Opublikowano 18 listopada 2017

Nauczyciele akademiccy pracujący na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także kształcący się tam studenci zajmują się szeroko rozumianym obrazem cyfrowym. W swoich działaniach skupiają się na możliwościach jakie niesie ze sobą cyfrowa technika zapisywania fotografii i wideo. Liczne programy komputerowe pozwalają im na tworzenie animacji, zapis dźwięku i montaż form filmowych. Badają potencjał łączenia tych elementów i ich twórczego wykorzystania do realizacji prac artystycznych.

Międzynarodowa konferencja Fi:Re była unikalną okazją do pozyskania przez studentów i dydaktyków wiedzy na temat najnowszych technologii służących cyfrowej rekonstrukcji filmu i dźwięku. Informacje przekazane przez prelegentów będą inspiracją do powstania dzieł artystycznych o zupełnie nowym charakterze.

Jednym z zagadnień w rekonstrukcji cyfrowej obrazu jest odtwarzanie kolorów. Optymalizacja ewolucyjnej fotografii cyfrowej w rozszerzonej przestrzeni barw była tematem pracy badawczej prowadzonej przez pracowników Wydziału Sztuki Mediów. Polegała ona na opracowaniu zaleceń do przygotowania standardu fotografii i wydruków barwnych przy wykorzystaniu palety barw większej niż Adobe RGB. Wyniki badań mogą służyć określeniu parametrów wykonywania zdjęć reprodukcyjnych i archiwizacyjnych tak, aby zostały zachowane szczegóły barwy i luminacji obrazów, czy innych obiektów muzealnych. W tym zakresie działalność Wydziału powiązana jest z reprodukcją barw i ich odwzorowywaniem, a tym samym z problemami cyfrowej rekonstrukcji.

Mamy nadzieję, że obecność prac studentów i absolwentów Wydziału Sztuki Mediów podczas konferencji Fi:Re wzbudziła Państwa zainteresowanie i przyczyni się do wymiany myśli w zakresie różnorodnego wykorzystania technik cyfrowych w prowadzonych przez nas wszystkich realizacjach i projektach.

Academic teachers who work at the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw and their students deal with the broadly understood digital image. Their artistic activities focus on the capabilities of digital technology in storing photo and video materials. Various computer software allows them to create animations, record sound and edit film forms. They research the potential of combining these elements and their creative application in works of art.

The international Fi:Re conference was a unique opportunity for students and didacticians to acquire knowledge about the latest technologies used for digital film and sound reconstruction. Surely the information conveyed by the speakers will serve as inspiration for creating brand new works of art.

One of the issues in digital image reconstruction is recreation of colours. Optimization of evolutionary digital photography in augmented colour space was the subject of research conducted by the employees of the Faculty of Media Arts. It consisted in developing guidelines to establish a standard for photography and colourful print-outs using a colour palette larger than Adobe RBG. The insights gained during the research may serve to determine the parameters necessary to make reproductive and archive photos so as to maintain the colour details and image illumination or other museum artefacts. In this scope the activities of the Faculty are related to colour reproduction and their recreation and with the issues of digital reconstruction.

We hope that the works of the students and graduates of the Faculty of Media Arts presented at the Fi:Re conference will awake your interest and contribute to an exchange of thoughts regarding various use of digital techniques in the different works and projects we are all working on.

Studenci i absolwenci, którzy zaprezentowali prace: Jakub Tschierse, Jana Shostak, Grzegorz Piwkowski, Mateusz Kluczny, Kamil Kotarba, Mateusz Kowalczyk.

Organizacja wystawy: dr Katarzyna Stanny, dr Iza Maciusowicz, dr Piotr Kucia.

Podziękowania za pomoc w ekspozycji prac dla Piotra Szatyłowicza i Jana Przybyszewskiego.